کلید صلیبی به تنهایی کاربردی ندارد و معمولاً بین دو کلید تبدیل استفاده می شود و برای وقتی استفاده می شود که به خواهیم یک چراغ و یا یک گروه چراغ را از سه نقطه مکانی و یا بیشتر روشن و خاموش نماییم به طور مثال اگر از سه نقطه بخواهیم چراغ یا گروهی از چراغ ها را روشن و یا خاموش نماییم در ابتدا و انتهای مدار از کلید تبدیل و در وسط مدار از یک کلید تبدیل استفاده می نماییم و به طور کلی اگر از n نقطه بخواهیم چراغ یا گروهی از چراغ ها را روشن و خاموش کنیم نیاز به دو عدد کلید تبدیل و n-2 کلید صلیبی نیاز داریم. 

البته استفاده از کلید صلیبی منسوخ شده است و در زمان قدیم برای روشنایی راه پله ها در صورت نبود تایمر از آن ها استفاده می شده است که امروزه روشنایی راه پله ها و به طور کلی کنترل روشنایی چراغ ها از چند نقطه توسط رله تایمر و یا چشم الکترونیکی و یا ترکیب هر دو و یا رله ایمپالس صورت می پذیرد.

کاربرد: 

از این کلید در جاهایی استفاده می شود که بخواهند یک یا چند لامپ از چند نقطه (بیش از دو نقطه) روشن و خاموش کنند. برای این کار، باید در ابتدا و انتهای مدار یک کلید تبدیل و بین آن ها یک یا چند کلید صلیبی قرار داد.

آموزش نصب:

از دو پیچ کلید صلیبی به دو سر یک کلید تبدیل و از دو پیچ دیگر به کلید تبدیل بعدی وصل می کنیم. معمولا دو پیچ کلید صلیبی را برای ورودی و دو پیچ دیگر را برای خروجی در نظر می گیرند که در هیچ شرایطی این پیچها به هم ارتباط نداشته باشند. این دو پیچ را می توان بوسیله یک اهم متر تشخیص داد. سپس یک مشترک کلید تبدیل را به فاز و از مشترک کلید تبدیل بعدی به لامپ وصل می کنیم. دو نوع کلید صلیبی موازی و کلید صلیبی متقاطع وجود دارد که عملکرد آن ها یکی است. ولی از نظر ساختمان و سیم کشی با یکدیگر تفاوت دارند. در نوع متقاطع دو سیم ورودی به دو پیچ کلید که در یک امتداد هستند وارد می گردد و از دو پیچ دیگر که آنها نیز در یک امتداد هستند، دو سیم خروجی گرفته می شود.