نیروگاه که با نام « کارخانه برق » هم شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از تأسیسات صنعتی است که از آن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌شود. وظیفه اصلی یک نیروگاه تبدیل انرژی از دیگر شکل‌های آن مانند انرژی شیمیایی، انرژی هسته‌ای، انرژی پتانسیل گرانشی و... به انرژی الکتریکی است. وظیفه اصلی در تقریباً همه نیروگاه‌ها بر عهده مولد یا ژنراتور است؛ ماشینی دوار که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. انرژی مورد نیاز برای چرخاندن یک ژنراتور از راه‌های مختلفی تأمین می‌شود و عموماً به میزان دسترسی به منابع مختلف انرژی در آن منطقه و دانش فنی گروه سازنده بستگی دارد.

طبقه‌بندی نیروگاه‌ها براساس نوع مصرفی و عامل محرک به صورت زیر است:

۱- نیروگاه حرارتی

   ۱.۱نیروگاه هسته‌ای

   ۱.۲نیروگاه با سوخت زغال سنگ

   ۱.۳نیروگاه با سوخت زغال نفت

   ۱.۴نیروگاه با گاز طبیعی

۲منابع انرژی تجدیدپذیر

   ۲.۱نیروگاه برق‌آبی

   ۲.۲نیروگاه خورشیدی

   ۲.۳نیروگاه بادی

۳انرژی دریایی

۴زیست‌سوخت

۵توان اسمزی