بر روى بدنهٔ کابل ها از یک سرى حروف، که نشان دهندهٔ نوع عایق به کار رفته در کابل است و هم چنىن یک سرى اعداد، که نشان دهندهٔ تعداد رشته و سطح مقطع هر رشته است (به همراه حروف اختصارى تعداد رشته و سطح مقطع، در کنار ولتاژ قابل تحمل عاىق کابل)، استفاده مى شود. از این اطلاعات براى تشخیص زمینهٔ کاربرد کابل ها مى توان استفاده کرد.

براى جلوگیرى از اشتباه و جهت تشخیص سیم هاى کابل از یکدیگر، عایق سیم هاى هادى را در رنگ هاى مختلف انتخاب مى کنند:

  تعداد سیم های کابل

رنگ عایق سیم های کابل بدون سیم ارت

رنگ عایق سیم های کابل با سیم ارت 

 ۱ سیمه

 سیاه

 -

۲ سیمه

 سیاه - آبی

 -

۳ سیمه

 سیاه - آبی - قهوه ای

 سبز و زرد - آبی - قهوه ای

۴ سیمه

سیاه - آبی - قهوه ای - سیاه

سبز و زرد - آبی - قهوه ای - سیاه 

۵ سیمه

 سیاه - آبی - قهوه ای - سیاه - سیاه

سبز و زرد - آبی - قهوه ای - سیاه - سیاه 

۶ سیمه و بالاتر

 تمام سیم ها سیاه و دارای شماره اند

سبز و زرد - بقیه سیم ها سیاه و دارای شماره اند 

رنگ بندى عایق سیم ها بر اساس استاندارد  VDE  0271 آلمان و 1-670 مؤسسه تحقیقات صنعتى ایران

با توجه به استاندارد VDE  0271 آلمان برای شناسایی و نام گذاری سیم و کابل از حروف خاصی استفاده می شود. در جدول زیر شرح این علائم آورده شده است:

مثال 1:
اگر روی کابلی نوشته‌شود NYY 3×35+16 rm  0.6/1 kv؛ این کابل از نوع نرم‌شدهٔ مسی، عایق‌شده با پروتودور و روکش پروتودور است که 3 رشتهٔ هادی با مقطع ۳۵ میلی‌متر مربع و یک سیم صفر (MP) با مقطع ۱۶ میلی‌متر مربع دارد که به صورت گرد و چندرشته‌ای ساخته شده. این کابل ولتاژ ۰٫۶ کیلوولت بین فاز و زمین و ۱ کیلوولت بین دو فاز را تحمل می‌کند.
مثال 2:
اگر روی کابلی نوشته‌شود NYY 4×25 Se  0.6/1 kv؛ نشان از یک کابل نرم‌شدهٔ مسی دارد که هادی آن با پروتودور عایق شده و روکشش نیز پروتودور است. این کابل دارای ۴ رشته سیم با مقطع ۲۵ میملیمتر مربع، مثلثی‌شکل، یک‌رشته‌ای است و طراحی آن برای ولتاژ ۰٫۶ کیلوولت بین فاز و زمین و ولتاژ ۱ کیلوولت بین دوفاز انجام گرفته است.
مثال 3:
اگر روی کابلی نوشته‌شود NYY 4×6 re  0.6/1 kv؛ این کابل از نوع نرم‌شدهٔ مسی با عایق پروتودور و روکش پروتودور، ۴ سیمه با مقطع ۶ میلی‌متر مربع، گرد مفتولی، با ولتاژ ۰٫۶ کیلوولت بین فاز و زمین و ۱ کیلوولت بین دوفاز می باشد.