LCR متر یکی از ابزار تست در گروه تجهیزات تست الکترونیکی است که برای اندازه گیری مقادیر ۳ کمیت اندوکتانس (سلف) (L)، خازن (C) و مقاومت (R) از یک سیستم به کار می رود. در نسخه های ساده تر از این ابزار ارزش های واقعی این مقادیر اندازه گیری نمی شوند، بلکه امپدانس داخلی اندازه گیری شده و برای نمایش به خازن مربوطه و یا مقدار اندوکتانس تبدیل شده است و قرائت خواهد شد.

به کمک این LCR سنج می توانید مقدار مقاومت را در بازه ۲۰ اهم تا ۲۰۰۰ مگا اهم ، مقدار سلف را در محدوده ۲۰ میکرو هانری تا ۲۰۰۰ هانری و همچنین مقدار خازن را در بازه ۲۰ پیکو فاراد تا ۲۰ میلی فاراد با دقت بالا اندازه گیری و محاسبه کرد . علاوه بر این فرکانس تست این مدل LCR سنج حرفه ای تا ۱۰ کیلو هرتز است و می تواند تا فرکانس تست ۱۰۰ کیلو هرتز را نیز تولید کند .

مشخصات فنی:

۱- قابلیت اندازه گیری مقدار مقاومت در محدوده: ۲۰ اهم تا ۲۰۰ مگا اهم

۲- قابلیت اندازه گیری مقدار سلف در محدوده: ۲۰ میکرو هانری تا ۲۰۰۰ هانری

۳- قابلیت اندازه گیری مقدار خازن در محدوده: ۲۰ پیکو فاراد تا ۲۰ میلی فاراد

۴- قابلیت خاموشی به صورت خودکار

۵- دارای نشانگر اضافه بار

۶- دارای نشانگر ضعیف بودن باطری