میکرو متر یا ریزسنج ابزاری برای اندازه‌گیری طول با دقت زیاد است.

میکرو متر برای اندازه‌گیری قطعاتی که بایستی دقیق تراشیده شوند به‌کار گرفته می‌شود. دقت میکرو متر به‌مراتب بیشتر از دقت کولیس‌ها است. میکرو مترها ازنظر سیستم اندازه‌گیری مانند کولیس دو نوعند که آن ها را میکرومترهای اینچی و میکرومترهای میلی متری می‌نامند. میکرو متر از بخش‌های مختلفی تشکیل شده‌است، که عبارتند از: فک ثابت، فک متحرک، استوانهٔ مدرج و یا همان خط‌کش میکرومتر، پوستهٔ مدرج یا ورنیهٔ میکرو متر، و کمانی که برای گرفتن میکرو متر از آن استفاده می‌شود. در قسمت انتهایی میکرو متر یک جغجغه است و اهرمی که در هنگام اندازه‌گیری قفل می‌شود.

انواع میکرو متر:

میکرو مترها به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. اگر میکرو متری قطر خارجی را اندازه گیری کند به آن میکرو متر خارجی می گویند و اگر قطر داخلی را اندازه گیری کند به آن میکرو متر داخلی می گویند.

۱- میکرو متر خارجی ورنیه اى:

۲- میکرو متر خارجى عقربه اى و ورنیه اى (دوکاره):

۳- میکرو متر خارجی دیجیتالى و ورنیه اى (دو کاره):

 ۴- میکرو متر داخلى ورنیه اى:

۵- میکرو متر داخلى دیجیتال: