دم گرد از نظر شکل ظاهرى شبىه دم بارىک است که از دو قسمت کارگیر و دسته تشکیل می شود. فک (دهانه) این انبر دارای عاج (دندانه) های برای راحتی در گرفتن اجسام می باشد. قسمت کارگیر دم گرد مقطع دایره ای و لبه هایی گرد دارد که در هنر زیورآلات برای شکل دادن به مفتول، ساخت فنر، حلقه و انواع فرم های اسپیرالی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر کمى به نوک دم گرد نگاه کنىد، متوجه مى شوىدکه نوک اىن وسىله به صورت داىره ساخته شده است. از اىن وسىله براى سؤالى کردن و فرم دادن به سىم ها استفاده مى شود.