اغلب سازه ها در صنعت از قطعات مختلف (ریختگی، آهنگری شده، نوردی و ....) تشکیل شده اند که با روش های گوناگون به یکدیگر متصل  می شوند. 

روش های متفاوت اتصال قطعات به یکدیگر را بر حسب نوع فرآیند و یا بنیان علمی آن هابه دسته های مختلفی به شرح زیر طبقه بندی نموده اند:


۱- روش های مکانیکی (پیچ، پرچ، پین، کشو، اشپیل، خار و ...)

۲- روش های مکانیکی متالوژیکی (جوشکاری، لحیم کاری و ...)

۳- روش های شیمیایی (چسب های معدنی وآلی)

۴- روش های اتصال موقت (پیچ و مهره ،پین،اشپیل، خار و ...)

۵- روش های اتصال نیمه موقت (پرچ، احتمالا لحیم کاری نرم و بعضی چسب ها)

۶- روش های اتصال دائم (فر آیندهای جوشکاری و لحیم کاری سخت و اغلب چسب ها)